Tender

Sr. No.Tender IDTender SubjectTender DateFinal DateTender Opening DateDownload
1 0कुंडल प्रबोधिनीमध्ये खेळाचे साहित्य खरेदी करणेबाबत...30/11/202208/12/202220/12/2022
2 -कुंडल प्रबोधिनीमध्ये असणाऱ्या खेळांचे मैदानावर समुद्राची वाळू(Glass Sand) खरेदी करणेबाबत...30/11/202208/12/202220/12/2022
3 -कुंडल प्रबोधिनीमध्ये असणाऱ्या Outdoor GYM करिता साहित्य खरेदी करणेबाबत...30/11/202208/12/202220/12/2022